Deklaracja dostępności Fundacji OnWater.pl i ODRA CENTRUM:

Fundacja OnWater.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.OdraCentrum.org oraz www.OnWater.pl

·Data publikacji strony internetowej: 01.05.2021

·Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.02.2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

· Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

· Moduł zapisów na warsztaty – usługodawca modułu nie dostosował modułu do wymagań dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

· Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Nowakowska · E-mail: biuro@onwater.pl

· Telefon: 512 40 60 70

 

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·Organ nadzorujący: Fundacja OnWater.pl

·Adres: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław ·E-mail: biuro@onwater.pl

·Telefon: 512 40 60 70 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.plDostępność architektoniczna

Informacje ogólne:

1. Biuro znajduje się na pokładzie jednostki ( statku ) Odra Centrum cumującej przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław

2.Punkt podawczy korespondencji (skrzynka) nie potrzebującej potwierdzenia znajduje się na barierce przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław

Opis dostępności nieruchomości:

Siedziba Fundacji znajduje się na pokładzie jednostki (statku) ODRA CENTRUM cumującej przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław

Rozwiązania w zakresie architektonicznym tj.

· brak elementów wystających w obiekcie,

· oznaczenie przeszkód szklanych,

· toalety dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

· brak progów w budynku,

· możliwość skorzystania z trapu wejściowego do budynku przy pomocy obsługi obiektu,

· zapewnienie możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Przy wejściu na trap znajduje się dzwonek z możliwością przywołania obsługi Odra Centrum.

· w załodze Odra Centrum dostępna osoba, która posiada doświadczenie jako asystent osób niewidomych i niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

· Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

· Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się bezpośrednio przy wejściu do obiektu.

· Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

· W obiekcie jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej po uprzednim zgłoszeniu. W celu skorzystania trzeba poinfomrować personel o potrzebie użycia.

· Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

 

Inne informacje i oświadczenia:

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed obiektem znajdują się ogólnodostępne płatne miejsca parkingowe.